Artikler

Åndelig fornyelse af Michael Harry

Har ikke alle kristne Helligånden?
- noget om åndelig genfødelse

Har ikke alle kristne Helligånden? Et meget almindeligt spørgsmål som jeg også har stillet mig selv. Det fremsættes i almindelighed af mennesker, der har hørt et budskab om Helligåndens kraft eller om nådegaver, og samtidig ved de, at de er Guds sande børn, hvilket det naturligvis er umuligt at Være uden Helligåndens Værk.

Alle mennesker, som er født påny (Joh. 3.3), er født påny ved Ånden (v. 5), og dette er, hvad teologerne kalder genfødelse. Så i den betydning har alle genfødte mennesker Helligånden, og det kan ikke nødvendigvis ligestilles med genfødelse, selv om begge dele kommer fra den ene og samme Helligånd. I Ap.Ger. 6 skulle de vælge mænd "fyldt med Helligånden", og det betyder, at ikke alle de kristne i den ældste kirke automatisk var fyldt med Helligånden, og det samme gælder idag.

Men hvad er genfødelse? Jeg kan bedre lide det spørgsmål, fordi det handler om fødsel - den ny fødsel, eller det at blive født ovenfra (Joh. 3:3). Vi kan bruge fysisk fødsel som eksempel til bedre at forstå åndelig fødsel.

Nikodemus var en religiøs leder, der respekterede Jesus for Hans undervisning og Hans mirakler - og dog sagde Jesus til ham: Uden et menneske bliver født påny (ovenfra), kan han ikke se Guds rige. (v. 3).

Dette forekommer at være en besynderlig udtalelse af Jesus, idet Han synes at se helt bort fra Nikodemus religiøse liv og åndelige vurdering. Nikodemus så Guds rige udefra: Han var ikke i riget, og Guds rige var heller ikke i ham.

Så det at være religiøs - selv i kristen forstand - betyder ikke, at vi automatisk er genfødte. Vi kan have religiøse vaner (og det er godt), og vi kan have de højeste tanker om Jesus (og det er også godt), men det brændende spørgsmål er altid: Har jeg det evige liv? Er jeg født påny? Eller: Er jeg gået ind i Guds rige? (v. 5)? Nogle ville sige: Er jeg frelst? Alle disse spørgsmål viser hen til det samme.

På dette stadium i deres personlige samtale kunne Nikodemus ikke forstå Jesus. "Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin moders liv og fødes" (v. 4). Et ægte spørgsmål til Jesus vil altid modtage et ægte svar, og Kristus forklarede, hvordan Nikodemus kunne blive født påny ved at henvise til "vand og Ånd" (v. 5).

Lad os et øjeblik betragte en naturlig fødsel. En kvinde ved, at hun er gravid og kan mærke barnet sparke i sit skød - det er altid et godt tegn! Hvor der er liv, der er også bevægelse. Den kristendom, Kristus kom med, var aldrig beregnet til kun at være kirkegårdens døde, stille, sterile, livløse religion! Kristus kom med liv: evigt liv, som er tilgængeligt her og nu - så vel som i evigheden - og der er altid åndelig bevægelse, hvor der er liv.

Det sparkende barn i moders liv har et hjerte, som dog fungerer noget forskelligt fra vore. Barnet har øjne, men kan inde i fostervandets mørke ikke se moderen. Det har også ører, men så vidt vi ved, kan det ikke høre sin moders stemme.

Straks ved fødslen fungerer barnets blodcirkulation normalt (ellers vil det blive et "blåt barn"). Det kan høre: Klap i hænderne, og det vil spænde sine muskler! Det kan se: (Lad et lys skinne det i øjnene, og barnet vil automatisk lukke øjnene - og sandsynligvis også græde.)

Alle disse forandringer sker ved fødslen.

Men lad os for eksempel betragte bare en af disse legemets funktioner - øjnene - og bruge den til at beskrive den ny fødsel.

Før vi blev født påny, eller kender Kristus personligt - bliver vi beskrevet som dem, der "vandrer i mørke" (Es. 9:2), men de, som er i Guds rige, vandrer ikke længere i mørket, men oplever Jesu ord: "Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys" (Joh. 8:12).

Mørke bruges i denne sammenhæng til at beskrive "onde gerninger" (Joh. 3: 19) - eller som nogle vil kalde det: Kødets synder og djævelens gerninger. Kristus kom for at frelse os fra vore synder - derfor er Hans navn Jesus, navnet som i virkeligheden betyder Frelser.

Et menneske, som er genfødt, har ikke alene "set lyset", men vandrer ved Guds nåde i lyset: Han oplever gennem Kristus, at mørket ikke længere har magt.

Et sådant evigt liv kan ikke arves - end ikke fra gudfrygtige forældre eller fra Kirkens tjenere. Jesus gør dette helt klart i evangeliet: "født, ikke af blod (arv), ikke heller af køds vilje (egne bestræbelser), ej heller af mands vilje (andres gode gerninger), men af Gud" (Joh. 1:13). Denne fødsel sker, når vi modtager Kristus ved at tro på Hans navn (v. 12): Tro betyder fuldstændig overgivelse af os selv sådan, som vi ved, vi er.

At modtage Kristus betyder også at modtage Hans ord, eller at rette sig efter Hans ord. "Ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og Ånd. Hvad der er født af kødet, er kød, og hvad der er født af Ånden, er Ånd. - I må fødes påny. (Joh. 3:5-7)

"Vand". Mange begrænser dette til dåbsvandet, men jeg gad vide, om det er den helt rigtige måde at se det på. Mange lutherske teologer, som jeg har talt med, begrænser bestemt ikke "vand" til dåbsvandet. Jeg ønsker ikke at gå ind i en diskussion eller en polemik om det, det fører almindeligvis ikke til liv - heller ikke hvis man vandt diskussionen.

Jeg holder imidlertid af at tænke på "vand" på følgende måde: "I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer" (Joh. 15:3). For Kristus kunne og kan Hans Ord rense - og det er, hvad vand gør rent fysisk, hver gang vi vasker os - det renser vore legemer, og Kristi ord renser vor sjæl.

Kristi ord inkluderer dåben, som vi er så fortrolige med i det lutherske Skandinavien. - Men mange siger, at de er døbt, men at de ikke kender Kristus, eller at de ikke personligt kan se Hans rige. Derfor, hvis vi begrænser "vand" bare til dåben - vil disse døbte søgende mennesker uden tvivl blive frustrerede. Liv er liv, og en livsteori vil heller ikke kunne fylde tomheden i sjælen hos en, der søger efter liv. Kristus kom med livets ord, ja, Han er selve livet. "Den, som har sønnen, har livet, og den, som ikke har sønnen, har ikke livet" (1. Joh. 5:12).

Det rensende ord findes også i Pauli brev til Efeseme: "idet Han rensede dem i vandbadet ved ordet." (Ef . 5:26)

Omtalen af det genskabende ord findes også i Peters første brev (1.Pet. 1:3): "Gud . . . har genfødt os (genfødelse) til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde". Han understreger dette igen i vers 23: "Genfødte, som I er, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord."

Ordet kan, når det høres eller læses, skabe en ny fødsel, selv for mennesker, som ikke er tilknyttet nogen kirke, men i al hemmelighed lytter til en transistorradio f . eks.

Kristi ord, som kan rense og på denne måde genskabe, indbefatter altid tro eller overgivelse så vel som omvendelse (jvf. Mark. 1:15), men vi vil betragte disse to vitale sider af evangeliets gode budskab lidt senere i bogen.

Dette har været et forsøg på at drøfte "vand" i forbindelse med genfødelse. Måske er min måde at gribe det an på ikke den fuldkomne - men det er i det mindste, hvad jeg tror om det.

Men hvad nu med den Ånd, som Jesus nævnede for Nikodemus, da han forklarede om den ny fødsel?

Ånden er Guds Hellige Ånd: en person. Han er også Kristi Ånd: et medlem af treenigheden.

Når vi hører og modtager Jesu ord - fra vor side - så virker Ånden - fra Guds side - genskabelse, eller ny fødsel i vore liv.

Jesus samnienlignede et sådant underfuldt værk med vinden: "Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden" (Joh. 3:8).

Vi kan føle vinden, men ikke helt forklare den. Vi kan mærke Ånden virke i vore liv uden at være i stand til helt at forklare det. En fuld og hel og dækkende forklaring er ikke nødvendig for at være sikker på, at man er "født af Ånden".

Jakob siger det samme, men på en anden måde (Jak. 1:18): "Af egen fri vilje fødte Han os ved sandhedens ord". Åh, hvilken magt der er i evangeliet, Kristi ord: det er åndeligt skabende.

Det var en kristen læge i England, som først præsenterede mig for realiteten i den forvandlende kraft, der findes i evangeliet, da han bad mig læse ved et stort fælles universitetsmøde i London: "Jeg skammer mig ikke ved evangeliet om Kristus, thi det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror" (Rom. 1:16).

Ja, en kristen - det er et menneske, der er "født af Ånden" - som har Helligånden, og "Ånden selv vidner med vor Ånd, at vi er Guds børn" (Rom. 8:16).

Jeg er overbevist om, at disciplene var genfødt før pinse, da Jesus omtalte dem som "mine brødre", og også, at Han ville stige "op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud" (Joh. 20: 17)

Disse mænd var afgjort Guds børn - men de var frygtsomme (Joh. 20:19) og ude af stand til at udføre det hverv, Kristus overdrog dem.

Ja, kristne har Helligånden, men vi behøver at blive fyldt med den samme Ånd for at have mod til at vidne om Kristus. Det er, hvad pinse handler om.

Den som er født påny ved Helligånden, har evigt liv fordi han eller hun kender Faderen og Sønnen (Joh. 17:3) - med andre ord er medlem i Guds familie, den samme, som Kristus, Guds søn, tilhører, og sammen med alle dem der også har evigt liv. En vidunderlig familie - og den vokser stadig!

Alle kristne har - eller kender Helligånden, selv om de måske aldrig forstår Helligåndens kraft og Hans åndelige gaver.

Hvis du er en kristen, så tak Gud for alt det, Helligånden allerede har gjort i dit liv.

Jeg tror, at Gud har gjort det, Paulus har skrevet, til noget meget personligt for mig, nemlig 1. Kor. 1:17 "Thi Kristus har ikke sendt mig for at døbe, men for at forkynde evangeliet - ikke med visdom i tale, for at Kristi kors ikke skulle tabe sin kraft." Men dette betyder ikke, at det, Paulus har skrevet om dåben, skal negliceres. Det skal blot ikke bruges til stof til strid. Det er klart, når dåben og troen hører sammen, er genfødslen forbundet med dåben. "Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til menneskene blev åbenbaret, frelste han os, ikke for de retfærdige gerningers skyld, vi havde gjort, men på grund af sin barmhjertighed, ved badet til genfødelse og fornyelse ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser.

Forside
Artikler
Her sker det
Vækkelseshistorie
Dansk vækkelseshistorie
Salmedigtere óg sangskrivere
Links
Hvem
Kontakt
© The sound of revival 2018 - design: O Madsen Media